Category Archives: Прирачници

Материјали од обуката: „Зајакнување на капацитетите на локалните граѓански организации и единиците на локалната самоуправа во креирање и имплементирање на (родово одговорни) локални политики“ – Модул 2

Теми кои беа обработени на обуката: ПРОЦЕС НА ЛОБИРАЊЕ И ЈАВНО ЗАСТАПУВАЊЕ; ПРОЦЕС НА ИНТЕРСЕКТОРСКО ВМРЕЖУВАЊЕ; ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ЛОКАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ.

Материјали од обуката: „Зајакнување на капацитетите на локалните граѓански организации и единиците на локалната самоуправа во креирање и имплементирање на (родово одговорни) локални политики“ – Модул 1

Теми кои беа обработени на обуката : ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА ЈАВНИ И ЛОКАЛНИ ПОЛИТИКИ; РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ВО ЛОКАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ; ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА ПРОГРАМИТЕ СТРАТЕГИИТЕ И АКЦИСКИТЕ ПЛАНОВИ; ПРОЦЕС НА КРЕИРАЊЕ РОДОВО СЕНЗИТИВНИ ПОЛИТИКИ.

Translate »