Category Archives: Истражувања

Mediаt me ndjeshmëri gjinore për barazinë gjinore në shoqëri

shkarko publikimin Barazija-gjinore-ne-medie-1-2-3Download Iniciativa qytetare e femrave ANTIKO Analizë e monitorimit tëRaportimi i balancuar gjinor në mediet:Përse është i nevojshëm dhe çfarë është gjendja momentale? Mediet si mjete të informimit publik, kanë ndikesë të rëndësishme në formimin e mendimit publik për fusha konkrete, si dhe për ngritjen e vetëdijes publike për çështje thelbësore në shoqërinë. Duke e […]

РОДОВО СЕНЗИТИВНИ МЕДИУМИ ЗА РОДОВО ЕДНАКВО ОПШТЕСТВО

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО Мониторинг анализа на Родово балансираното известување во медиумите: Зошто е потребно и каква е моменталната состојба? Превземи ја публикацијата Проектот е финасиски поддржан од ЕУ. Родово сензитивни медиуми за родово еднакво пштество Монитoрнгот на родовиот баланс во известувањето на македонските медиуми е една од базичните активости во рамките на проектот на […]

Промовирани клучните наоди од теренското истражување „Соработка на општините со граѓаните и граѓанските организации“ во општините Пробиштип и Тераце

Теренско истражување беше насочено кон согледување на моменталната состојба во двете општини со цел да даде придонес кон унапредување на соработка на локалната самоуправа, граѓанските организации и граѓаните, како и зајакнување на родовата перспектива при креирањето на локалните политики. Активноста е дел од проектот „Граѓанските организации – промотори на дијалог, акција и креирање на локални […]

Анализа на податоците од теренското истражување: “Соработка на општините со граѓаните и граѓанските организации“ – Општина Теарце

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО, поддржана од програмата Цивика мобилитас, спроведе квантитативно теренско истражување со цел да ја согледа моменталната состојба за транспарентноста на општината, соработката на општинските власти со граѓаните, ангажираноста на граѓанските организации во решавања на локалните прашања и интерсекторската соработка за вклучување на граѓанските организации и граѓаните во процесите на креирање и имплементирање […]

Анализа на податоците од теренското истражување: “Соработка на општините со граѓаните и граѓанските организации“ – Општина Пробиштип

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО, поддржана од програмата Цивика мобилитас, спроведе квантитативно теренско истражување со цел да ја согледа моменталната состојба за транспарентноста на општината, соработката на општинските власти со граѓаните, ангажираноста на граѓанските организации во решавања на локалните прашања и интерсекторската соработка за вклучување на граѓанските организации и граѓаните во процесите на креирање и имплементирање […]

Translate »